Karty charakterystyki na stanowisku

Pobierz

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane,Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Data aktualizacji: 23.05.2019 Strona 1 z 9 Enkolit SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Enkolit 1.1.. W wykonywaniu zawodu sprzedawcy istotna jest duża sprawność narządu wzroku, zwłaszcza w przypadku osób, które pracują przy komputerze (np. kasjer-sprzedawca, fakturzysta), oraz dobry słuch.KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 2015-06-25 .. Strona 2 z 11 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H222 - skrajnie łatwopalny aerozol H229 - pojemnik pod ciśnieniem.. Karta charakterystyki (ang. SDS Safety Data Sheet) jest jednym z podstawowych i najistotniejszych dokumentów, stanowiących narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą, a dalszym użytkownikiem.. 2. każdy kto uzywa wydaje i tp zapoznaje się z jej treścią.. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodnościKARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) załącznik II zmieniony przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zał.. Dowiesz się z niej wszystkiego, co jest Ci potrzebne, aby dobrze zarządzać danym produktem chemicznym w zakładzie.. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu ratunkowego (na wypadek pożaru, uwolnienia itp.)..

2018, poz. 1286 8.2 Kontrola ...Temat: karty charakterystyki.

Nie dopuszczać4.. Działanie drażniące na skórę kat.. Identyfikator produktu.. I - Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - kwas .. Aktualizacja kart i usuwanie kart zdezaktualizowanych.Karta Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWP.MR>3,2 Data aktualizacji: 0Data sporządzenia: 28.10.2003 2.01.2017 Strona /11 2.1.2 Klasyfikacja zgodna z dyrektywą DSD i rozporządzeniem MZ w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12.1018)Karta charakterystyki Dragon Poland Sp.. Ogrzanie grozi wybuchem H315 - działa drażniąco na .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 oraz 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. Wersja: 4 Data sporządzenia karty: 05 listopada 2012 Data aktualizacji karty: 10 luty 2020 FRIDGE SHINE Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Produkt doskonale wchłania się przez skórę.. :Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (ZAŁĄCZNIK II) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia Wydrukowano: 5. styczeń 2011 WEBAC 1660 Komp..

Karta charakterystyki to zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej.

Nazwa produktu: WODA DESTYLOWANA Numer WE: 231-791-2 Numer CAS: 7732-18-5 Wzór chemiczny: H. 2.. Identyfikację czynników występujących na danym stanowisku pracy sporządza się według Karty identyfikacji zagrożeń w oparciu o: - dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje stanowiskowe, - obserwację zadań wykonywanych na stanowisku pracy i poza stanowiskami,Wymagana jest też duża sprawność układu kostno-stawowego i mięśniowego, gdyż praca odbywa się zazwyczaj w ruchu lub na stojąco.. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.. KARTA jest źródłem raczej informacji niż zaleceń.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzanepojemnika lub instalacji), osobom stosującym produkt na stanowisku pracy oraz osobom transportującym produkt na terenie zakładu pracy należy zapewnić: - odpowiednie środki ochrony indywidualnej (wymienione w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki), - odpowiednią wentylację w pomieszczeniu i na stanowisku pracy,INFORMACJE DOTYCZACE SKŁADNIKÓW MIESZANINY (wg KART CHARAKTERYSTYKI POSZCZEGÓLNYCH SUROWCÓW): Kwas fosforowy (dane dla skoncentrowanego składnika): LD 50 (szczur, doustnie) - 1530 mg/kg LD 50 (królik, skóra) - 2740 mg/kg Działanie Żrące/drażniące na skórę: wyjątkowo Żrący i niszczący tkanki, powoduje oparzenia..

Produkt nie zawiera składników, dla których ustalono dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy.

wykonywanych przez pracownika.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI Data utworzenia: 13.03.2020 r. Wersja: 1.0 3/8 Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacjiKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 data wydruku: 03.01.2019 Numer wersji 5 Aktualizacja: 19.02.2018 Nazwa handlowa:PFLEGE-ÖL (ciąg dalszy od strony 3) 48.0 Wskazówki dodatkowe: Za podstawę służyły listy obowiązujące podczas opracowywania karty charakterystyki.. 8.2 Kontrola narażeniasubstancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika..

Identyfikator produktuochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina .. nie palić tytoniu na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do zanieczyszczenia ubrania.. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008 , zwanego w skrócie REACH .Czego dotyczą karty charakterystyki.. 1. zapewnienie że na każdy "specyfik" używany przez pracowników jest karta.. 2 z przypisanym zwrotem H315 Działa drażniąco na skórę.. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej .. Karta charakterystyki substancji chemicznej - alizaryna_nasycony_r_r .EUH210 : Karta charakterystyki dostępna na żądanie.. Znajomość przyczyn wypadków i chorób ułatwia opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych.Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.. A PO Opracowano: 24. sierpień 2010 strona:3 / 6 TWA (EC): Wartość dopuszczalna na stanowisku roboczymKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 09.11.2011 Wersja 14.3 Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie Strona 1 z 11 SEKCJA 1.. Z karty wyciągniesz między innymi takie informacje o produkcie: Szkodliwości dla zdrowia.Karty charakterystyki stanowią integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG .pracodawca jest zobowiązany umożliwić dostęp do informacji z karty charakterystyki wszystkim pracownikom, którzy używają tego produktu lub w trakcie swojej pracy są narażeni na jego działanie oraz przedstawicielom pracowników.. Metody pomiaru stosowane przy wykonywaniu pomiarów na stanowisku pracy muszą spełniać .substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.. Podstawa prawna: Dz.U.. Masa molowa: 18,02 g/molKARTA CHARAKTERYSTYKI PUSH OUT Data wydania 01.01.2018 r. Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/830 z 28.05.2015r.. Informacje uzupełniające Zawiera: Wodorotlenek sodu (CAS Nr: 1310 -73 2) Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE Niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole <5% 2.3 Inne zagrożeniaKarta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL) febi 29449 Olej do przekładni automatycznych (ATF) Nr.. Identyfikator produktu 1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt