Jak napisać protokół z konkursu szkolnego

Pobierz

Powitanie 2.. Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki.. NajlepszyProtokół z zebrania* z rodzicami uczniów klasy I b przeprowadzonego dnia 12 września 2012 r. Temat: Zebranie organizacyjne związane z rokiem szkolnym 2012/2013 1.. Zapoznanie z programami nauczania, Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, projektami: planu wychowawcy klasy, WZO.. Wśród uczestników .NA ROK SZKOLNY 2019/2020 .. zebranie, umie napisać protokół ze spotkania oraz sprawozdanie z akcji, imprezy, apelu itp. stosuje zasady demokracji podczas wyborów, uczy się postaw patriotycznych, .. najlepszych uczniów z klasy Konkurs: "Najlepsza klasa!. Przewodnicząca/y komisji szkolnej czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, prowadzi dokumentację, przesyła do Komitetu Organizacyjnego konkursu zgłoszenie udziału szkoły w konkursie, a po eliminacjach szkolnych - protokół z przebiegu etapu szkolnego.Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu "Wiem jak w banku.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.PROTOKÓŁ JURY .. Obszerno i budowa protokość łuSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY,,ŻYRAKÓW OCZAMI DZIECKA" pod Honorowym Patronatem .. Zapoznanie rodziców z informatorem i kalendarzem szkolnym..

OrganizatoramiJak napisać protokół z konkursu?

Jeśli pod koniec spotkania zostanie podjęta ważna decyzja, wszyscy rodzice grupy powinni się z nią zapoznać.. 4.Plan współpracy z rodzicami 5.Zapoznanie rodziców z programem wybranym do pracy w .Zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018.. Ad 2 Ewa Chopin reprezentująca pierwszoklasistów .• wyniki konkursu zostaną opublikowane w Librusie, • wręczenie nagród odbędzie się w październiku, • plakaty przechodzą na własność organizatora.. Konkurs plastyczny "SŁONIK - MÓJ PRZYJACIEL" Elbląg, dnia 1 grudnia 2010 r. Pomysłodawcą konkursu plastycznego dla dzieci pt. "Słonik - mój przyjaciel" jest Fundacja Hospicyjna.Wzór protokołu z egzaminu klasyfikacyjnego do WZO w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjnej z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 17PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z RODZICAMI w dniu 4.09.2012r.. Porządek zebrania: 1.Wystąpienie Pana Dyrektora 2.Podanie propozycji dotyczącej organizacji szkolnego wieczorku integracyjnego.. 4 listopada 2014 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Niewiadowie konkurs wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie pt. "Norwid - Poeta Naszej Ziemi".Analogicznie należy postąpić w przypadku wniosków.. Wyniki ogłosimy 20 grudnia..

Wzór nr 4 - sprawozdanie gminy z etapu szkolnego.

Z góry dziękuję.Opracowała: Agnieszka Grądys Jak należy pisać protokół z Rady Pedagogicznej?. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO .Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Organizator: Stańczyk Karolina8) protokół z eliminacji szkolnych należy sporządzić elektronicznie oraz w formie wydruku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu (w programie Excel); 9) protokół elektroniczny należy przesłać do przewodniczącego właściwej Komisjiprotokołu z przeprowadzonego w niej etapu szkolnego danego konkursu.. Wzór nr 5 - protokół z eliminacji szkolnych.Podobnie należy napisać sprawozdanie z dyskusji, debaty.. Wszystko o pieniądzu", na który nadesłaliście ponad 150 prac!. 3.Zatwierdzenie propozycji.. Przykład 1: Sprawozdanie z konkursu Sprawozdanie z konkursu - przykład.. Protokół.. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół , który podpisują obecni na .. Przepisy końcowe: Sporządzony zostanie protokół z konkursu, który wraz ze zdjęciami prac stanowić będzie dokument szkolny.. Nie jest wymagane zgłoszenie uczniów przed rozpoczęciem konkursu.. Członkowie jury: Anna Szponar- pedagog szkolny.. Niemniej jednak poniższa lista jest stosunkowo uniwersalna i warto z niej skorzystać przygotowując wyjazd dla dzieci.Zarówno jedną, jak i drugą kategorię należy zgłosić na adres [email protected]; należy przy tym wyraźnie zaznaczyć kategorię uczestników konkursu (jeśli uczniowie będą startowali w dwóch kategoriach, to trzeba podać ilu uczniów będzie z pierwszej, a ilu z drugiej kategorii), dalej podać pełną nazwę i adres szkoły, powiat .związanymi z tematyką konkursu..

Wzór nr 2 - zgłoszenie szkoły do konkursu.

Komisja dokonała analizy 65 prac konkursowych zgodnie z przyjętymiProtokół z przeprowadzenia szkolnego konkursu plastycznego "Jem zdrowo i kolorowo" 25.03.2014 W szkolnym konkursie plastycznym "Jem zdrowo i kolorowo" wzięło udział 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19, z klas 0 - III.. Kompletnie nie wiem jak ;/ Może być z innego konkursu, to ja sobie podstawie info.. Lesja Ziółkowska- nauczyciel języka angielskiego.. Zadaniem uczestników było napisanie własnej kolędy i zaśpiewanie jej na melodię jednego ze znanych utworów.. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej .Wzór nr 1b - informacja dotycząca ochrony danych osobowych.. W Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie odbył się konkurs plastyczny ,,ŻYRAKÓW OCZAMI DZIECKA", .. 3.Poznanie organizacji pracy - ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.. Ankieta dla rodziców - "Czy moje dziecko potrafi ?". Poda mi ktoś (wzór) przykładowy jak napisać taki protokół?. 19 grudnia 2021 roku odbył się w naszej szkole konkurs pod tytułem "Kolęda naszych czasów".. Title: Załącznik nr 8 - protokół przebiegu I etapu konkursu Author: Walczewski Last modified by: jolanta.milczuk Created Date: 9/23/2010 1:03:00 PMOpiekun konkursu, przewodnicząca komisji: Aldona Feszler- nauczyciel plastyki..

Wzór nr 3 - zgłoszenie miasta/gminy do konkursu.

Ad 1 Dyrektor szkoły Pan .. powitał zebranych, po czym przedstawił zasady panujące w szkole.. Iwona Słomka- biblioteka szkolna Katarzyna Bury- nauczyciel matematyki i informatyki.. Pisząc protokół należy w odpowiednim miejscu napisać kto wystąpił z wnioskiem i czego on dotyczył np. "Kończąc posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor ZST wystąpił z wnioskiem o dokonanie pewnych zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania".Protokół nr 04/2011 Zebrania samorządu uczniowskiego Z dnia 14.04.2011r.. 2.Wpisanie się rodziców na listę obecności.. Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego.protokól z zebrania zespołu wychowawczego Post autor: luc » 2011-08-24, 05:13 Mam być przewodniczącą zespołu wychowawczego, błagam niech mi ktoś powie jak się pisze protokół z takiego zebrania i ile tych zebrań w semestrze ma być.Sprawozdanie z konkursu.. Jedną z głównych umiejętności, którą przez te lata posiadłem, jest umiejętność słuchania, a właściwie wsłuchiwania się w potrzeby innych.Protokół podpisują przewodniczący komitetu macierzystego i sekretarz spotkania.. Po przegranym konkursie na kandydata na dyrektora szkoły jedna z osób, które złożyły swoją ofertę w tym konkursie zwróciła się z pismem do .. Grupa IV 4 - 5 latki Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik; lic. Izabela Piłat Plan zebrania: 1.Powitanie rodziców przez nauczycieli.. Możesz to zrobić na dwa sposoby: osobiście powiadamiając każdego z nieobecnych rodziców lub umieszczając decyzję o spotkaniu w rogu rodzica.Komplet dokumentacji potrzebnej do organizacji i zrealizowania wycieczki szkolnej może być różny, w zależności od wymogów danej szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt