Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych program

Pobierz

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Tel.. z o.o. SEKOspec 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE.. Ogólne wymagania doty czące robótProgram SEKO-spec jest systemem pomocnym przy opracowywaniu specyfikacji technicznych.. Roboty ziemne.. Betonowanie ze zbrojeniem.. 2a Pzp specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są tym z opracowań składających się na opis przedmiotu zamówienia, w którym w zamówieniach na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, powinny być określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,odbiór.. Remont instalacjiSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.. 1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO - 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo.. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych to zestawienie wymagań technicznych, koniecznych do określenia standardu i jakości ich wykonania oraz oceny ich prawidłowości..

z o.o. 2005 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt budowlanych roboty murarskie kod cpv 45262500-6 sst nr.

Materiał 3. przy realizacji projektu budowlanego: Termomodernizacja budynku.. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego2.. 1) STWiORB - oznacza niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 3 do Programu F-U 2) Program F-U - oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy (opracowanie z listopada 2018 r.) wraz z załącznikami, 3) Koncepcja P..

Wykonaie robót 6.

Przepisy zwi ązanie Najwa Ŝniejsze oznaczenia i .SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA "Budowa parkingu, placów rekreacyjnych, chodników wraz z elementami małej architektury, terenów zieleni urządzonej, przebudową ul. dworcowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i monitoringiem oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych.. (61) 8410 500; fax (61) 8480 556 e-mail : TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 00.00.. Wymagania ogólne.. Zawierają także technologie wykonania, warunki badania, kontroli i odbiorów jakościowych i ilościowych oraz inne warunki techniczne, w tym np .Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót instalacji odgromowej .. "WYMAGANIA OGÓLNE" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - "Specyfikacja Techniczna" OST - "Ogólna Specyfikacja Techniczna" SST - "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna" PZJ - "Program Zapewnienia Jakości" bhp.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytychSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] Kluczbork sierpień 2016 SEKOspec 2 OWEOB Promocja Sp..

Odbiór robót 9.

Kody CPV:Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zbiór dokumentów określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, Skróty: BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, CPV - Wspólny słownik zamówień, OST - Ogólna specyfikacja techniczna,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi cz ęść dokumentów przetargowych i nale ży j ą stosowa ć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3. z o.o. 2005specyfikacja techniczna - bran Ża budowlana 1 ogÓlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlano konserwatorskich i konserwatorskich nazwa zadania: "wykonanie prac przy grupie czterech figur kamiennych: matki bo Żej z dzieci Ątkiem, serca pana jezusa, Św. kazimierza oraz Św. jana kantego w zakresie1 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice"..

Obmiar robót 8.

bud.,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych .specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp.. Podstawa płatno ści 10.. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych .seko spec oweob promocja sp.. Konstrukcje drewniane.. Wykonanie pokryć dachowych z blachy.. Betonowanie bez zbrojenia.. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej: 1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PN - Polska Norma, PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, PZJ - Program Zapewnienia Jakości, ITB - Instytut Techniki Budowlanej, -Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona doSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE SPIS TRE ŚCI 1.. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ OGÓLNA "ST-OO" CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnychST - Specyfikacja Techniczna, PN - Polska Norma, PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, PZJ - Program Zapewnienia Jakości, ITB - Instytut Techniki Budowlanej, WO - Warunki Ogólne.. wskazanych przez Zamawiającego, będzie rozliczana wg wskazań licznika.Dz.U.2013.0.1129 t.j.. b.06.00.Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt