Odmiana nazwisk zakończonych na y

Pobierz

Pozornie wszystko jest w nich podobne.. W mianowniku (i wołaczu) lm w przypadku nazwisk o postaci przymiotnika należy raczej używać formy przymiotnikowej (np. Mały - Mali), a w przypadku nazwisk różnych od przymiotników końcówki -owie (np. Gajcy - Gajcowie).. Przykład: Liszt, Liszta, Lisztowi, z Lisztem, o Liszcie.. Risze lie]; Nazwiska zakończone dźwiękiemspotykanym wprawdzie w języku polskim, ale tylko na pocz ątku i w środku wyrazu, np.twardotematowy ("a" po twardych poza "l", w dopełniaczu "i", "y", zakończone na "o" po "k", "g", celownik=mianownik, "a" na końcu) miękkotematowy ("a" po "i", lub y", lub po spółgłoskach miękkich stwardniałych "l", "j") przymiotnikowy: męski (zakończony na "i", lub "y", narzędnik=miejscownik; -ski, -dźki)No to dziś parę słów o odmianie nazwisk.. Jak powinno odmieniaæ siê nazwiska koñcz±ce siê na -ja (np. Czaja, Bareja).Odmiana podobnych nazwisk.. O opuszczeniu lub zachowaniu e w odmianie decyduje tradycja, ale w wypadku nazwisk zakończonych na ‑ek jest ono niemal zawsze opuszczane.Nazwiska męskie.. ), nazwisko odmienia się jak podobnie zbudowany rzeczownik w rodzaju żeńskim, np.Pazura - Pazurze, Pazurą jak kultura - kulturze, kulturą.Gdy poprzedzająca głoska jest miękka (ć, dź, ń, ś, j) lub kiedyś .Odmiana pozostałych nazwisk żeńskich przez przypadki (w tym zakończonych na -anka, -ówna, czyli odojcowskie, oraz -ina, -yna) jest według modelu rzeczownikowego (podobnie jak .Dla przypomnienia - reguła 248 brzmi: Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce (pisane przez -y, -ie) odmieniają się w liczbie pojedynczej jak przymiotniki..

Dwa nazwiska: Kennedy i Disney.

Ogólna zasada języka polskiego głosi, że nazwiska należy odmieniać.. Nazwiska zakończone na -y w bierniku piszemy z apostrofem, a nazwiska zakończone na -i, -ie bez apostrofu, np. (Wiadomość utworzona zbyt dawno temu.. Jedynie w mianowniku liczby mnogiej nazwiska, które nie mają formy przymiotników, przyjmują końcówkę -owie, toteż należy powiedzieć państwo Bernadowie, do państwa Bernadych itd.W przypadku nazwisk zakończonych na -ąb, -ęł, -oł odmiana, podobnie jak w liczbie pojedynczej, także ma 2 wzorce (np. Koziołowie a Kozłowie).. Nazwiska kończące się na -a.. Nazwiska kobiet o innym zakończeniu niż -a nie odmieniają się, czyli odmieniają się wszystkie nazwiska kobiet zakończone na - a. a) Nazwiska o zakończeniach - a, -ska, -cka, -dzka (utworzone od męskich zakończonych na -i, -y, - ski, -cki, -dzki) odmieniają się jak przymiotniki np.:• nazwiska zakończone na spółgłoskę odmieniają się tak samo jak podobne rzeczowniki polskie.. Jako językoznawca mogę jedynie zaznaczyć, że oba przytoczone przez Panią warianty są poprawne, zarówno ten odmienny (z końcówką -a), jak i nieodmienny (z końcówką -y).f) Nazwiska, które zakończone są na -u, nie odmieniają się, np. Ceaușescu..

Mam na myśli swoje nazwisko - Durka.

Natomiast drugiego - jako 'Disnej'.Odmiana nazwisk męskich zakończonych w mianowniku na -a zależy od poprzedzającej głoski.. Witam serdecznie.. Czy nazwiska żeńskie zakończone na -a (ale nie -ska) odmieniamy?. 11 lutego 2015.. Jeśli to możliwe, starajmy się przyporządkować wybrane nazwisko do odpowiedniego wzorca odmiany, uwzględniając: zakończenie nazwiska czy płeć.Odmiana nazwisk żeńskich zakończonych na "-a" - czy należy odmieniać?. Nazwiska na - y w dopełniaczu, celowniku i bierniku piszemy z apostrofem, gdyż głoska ta w tych przypadkach nie jest wymawiana; nazwiska zakończone na - i, - ie — bez apostrofu, np.Nazwiska kończące się na -y odmieniamy jak przymiotniki: Bernady, do Bernadego itd.. znalazłam informacje na temat odmiany nazwisk męskich zakończonych na 'o'(w zakłdace Warto wiedzieć - odmiana) Bardzo przydatne byłoby dopisanie zasad odmiany nazwisk męskich zakończonych na 'a'.Odmiana nazwisk angielskich.. (analogicznie do Batory ).. odmiana nazwisk.Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce (pisane przez -y, -ie) odmieniają się w liczbie pojedynczej jak przymiotniki.. Kobieta, Irena Kacała, owszem .Odmiana nazwisk może przysporzyć Młodej Parze sporo kłopotu, podczas wypisywania zaproszeń.. (by varintsai) Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i poprzedzone spółgłoską (pisane przez -y, -ie), tak jak przymiotniki..

Nazwisk męskich zakończonych na -ła nie odmieniamy.

Nazwiska na -y w dopełniaczu, celowniku i bierniku piszemy z apostrofem, gdyż głoska ta w tych przypadkach nie jest wymawiana; nazwiska zakończone na -i, -ie — bez apostrofu, np.Odmiana nazwisk zakończonych na -el sprawia problem użytkownikom języka polskiego, a skorzystanie z najważniejszych słowników normatywnych - Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN (WSPP) i Wielkiego słownika ortograficznego PWN (WSO) - zamiast rozwiązywać problem, wzbudza dodatkowe wątpliwości.I Odmiana i pisownia nazwisk żeńskich 1.. ODMIANA NAZWISK ANGIELSKICH I FRANCUSKICH.. Analogicznie odmieniamy nazwiska Marmieładow, Swidrygajłow, Zosimow, Zamiotow, a także inne, niezwiązane już ze Zbrodnią i karą, np.Żukow, Czechow, Rachmaninow itp. Warto też zauważyć, iż podany wyżej schemat odmiany odnosi się również do nazwisk zakończonych na -ew (-ow i -ew to cząstki wariantywne — pierwszą stosuje się po spółgłoskach .Odmiana imion i nazwisk na zaproszeniach pinthelove: Zapewne każdy z Was prędzej czy później stanie przed zadaniem wypisywania zaproszeń i odmiany nazwisk.. Z pozoru prosta czynność w niektórych przypadkach może nam sprawić niemałe kłopoty.. Odmiana zależy od: 1. płci 2. narodowości 3. końcówki nazwiska Poza tym, nazwiska żeńskie odmieniamy wtedy, gdy zakończone są na -a (Kowalska - […]Odmiana nazwisk..

WSPP wręcz tak nakazuje.Odmiana nazwisk męskich.

• nazwiska zakończone na zakończone na -i oraz -y odmieniają się w podobnie jak przymiotniki.. Ogólna zasada jest taka: Niezależnie od tego czy nazwisko jest polskie czy obce, jeśli jest możliwość odmiany według jakiegoś wzorca (paradygmatu) - robimy to.. — nazwiska o formie przymiotnikowej otrzymują w mianowniku liczby mnogiej końcówkę -i albo -y i odmieniają się według modelu przymiotnikowego.Czy USC może nie zgodzić się na przyjęcie przez kobietę takiego nazwiska.. Typ 1: nieodmienne Nazwiska zakończone dźwiękiem, którego w polszczyźnie nie ma, np. podobnym do -ła: Dubois[wym.Dib ła], Maurois [wym.Mor ła], Benoit[wym.. Nazwiska angielskie i francuskie kończące się w wymowie na - y lub - i po spółgłosce (pisane przez - y, - ie) odmieniają się w liczbie pojedynczej jak przymiotniki.. Jest jednak niewielka różnica w wymowie owego końcowego 'y'.. Nazwiska zakończone w piśmie: a) na sp łgłoskę wymawianą, np. Bush, Eliot, b) na sp łgłoskę nie wymawianą, np. Mitterrand, Diderot, wyjątkiem są nie wymawiane sp łgłoski -s, -x. c) na -y po samogłosce, np.Odmiana nazwisk konczacych sie na -ja.. Przed końcówkami -ego, -emu zachowujemy litery i oraz y, a przed końcówkami -im, -ym pomijamy je.Rzecz dotyczy nazwisk angielskich, kończących się w pisowni na 'y'.. Odmiana nazwisk męskich sprawia nieco więcej trudności, głównie ze względu na mnogość głosek, którymi mogą być one zakończone, a także na wiele wzorców, według których mogą być odmieniane.. Niektóre z nich mogą jednak dostarczyć nie lada kłopotów podczas odmiany!. Nazwiska na -y w dopełniaczu, celowniku i bierniku piszemy z apostrofem, gdyż głoska ta w tych przypadkach nie jest wymawiana; nazwiska zakończone na -i, -ie - bez apostrofu.Nazwiska zakończone na spółgłoskę ‑k w liczbie pojedynczej odmieniamy analogicznie jak rzeczowniki męskie pospolite męskie zakończone na ‑k, na przykład jak wyraz rolnik.. Obydwa kończą się tą samą literą.. Jeśli jest to głoska twarda (oprócz l, a więc np.d, t, g, k, b, p, r, s itd.. Nazwiska męskie zakończone na samogłoskę -a, odmieniamy w następujący sposób:odmiana nazwisk męskich zakończonych na "i" lub "y" np. Kowalski - nazwiska te odmieniają się jak przymiotniki np. Kowalski/Kowalskiego/Kowalskiemu/Kowalskiego/Kowalskim/Kowalskim.. g) Wyjątek mogą stanowić nazwiska zakończone na -o, -e, -y lub -i (z pominięciem tych zakończonych na -ski, -cki, -dzki) przy imieniu lub nazwie godności bądź tytułu (pan, pani, minister, prezydent,), których wówczas możemy nie odmieniać.Nazwiska słowiańskie zakończone na -y mają odmianę przymiotnikową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt