Sprawozdanie z projektu unijnego w szkole

Pobierz

Szkoła realizuje projekt w ramach POKL (projekt ten jest realizowany przez Gminę-Miasto oraz kilka szkół miejskich, umowa podpisana jest przez WUP z Gminą), od jednostki nadrzędnej otrzymaliśmy odrębny plan finansowy wydatków.Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+ w ZSP nr 2.. Dyrektor szkoły w terminie do 2 dni przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Zajęcia z historii "Mały Patriota" są realizowane w ramach projektu unijnego "Lepszy start .Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, odwołują się tym samym do bogatej tradycji morskiej w regionie.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 1.. Zaj ęcia odbywały si ę w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo.. dzielono się wiedzą dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych na realizację projektów dotyczących rozwoju szkoły, szkoleń i mobilności za pośrednictwem fundacji FRSE.. prowadzonych przez Jolantę Godula w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Sprawozdania z postępu projektu są najczęściej częścią wniosku o płatność.,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.Na zajęcia uczęszczało w I roku8 uczniów, a w II roku 6 uczniów.Na bieżąco Raz w tygodniu w ramach zajęć z projektu Unijnego "Rozwój kompetencji kluczowych" Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 20..

Każdy piątek w naszej szkole jest dniem owocowo - warzywnym.

W sprawozdaniach będziesz informować o podejmowanych działaniach, ich efektach oraz kosztach - zgodnie z założeniami wniosku o dotację.. Odbywały się cztery razy w tygodniuNie było dodatkowych umów nauczycieli z gminą.. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej, tolerancji, odpowiedniej postawy społecznej wobec innych w tym obcokrajowców 20.1.Sprawozdanie z realizacji projektu Sprawozdanie z realizacji projektu.. 34 godziny w roku szkolnym 2009/2010, 36godzin w roku szkolnym 2010/2011.. Decyzja, zawód, przyszłość 2.. Chcemy w ten sposób wyrobić wśród uczniów właściwe nawyki żywieniowe, zachęcać ich doSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO ,,MOJA STARA -NOWA SZKO A"Ł W okresie grudzie 2016r.. była uroczysta msza święta w kościele w Latowiczu z udziałem pocztów sztandarowych z naszej szkoły, uczniów i rodziców, władz gminy oraz pocztów sztandarowych OSP .Projekt unijny.. - pa dziernik 2018r.. 5 .Szkoła.. W naszej szkole w latach szkolnych 2018/2019 - 2019/2020 realizujemy projekt unijny "Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne" Informacje o projekcie.. Prowadzone przeze mnie zajęcia miały charakter dydaktyczno - wyrównawczy.. PEŁNA TREŚĆ SPRAWODZDANIA 324.50 KBW ramach projektu ,,Planeta Energii" nasza szkoła wzięła udział w konkursie dla nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych nt. energii elektrycznej, jej roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu .8..

O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego opiekuna prawnego.

ń ź w naszej szkole realizowane by y przedsi wzi cia w ramach projektu unijnego pt ł ę ę ,, Nasza stara-nowa szko a".ł W ramach projektu prowadzone by y zaj ciał ęSprawozdanie z realizacji zajęć w ramach projektu unijnego "Lepszy start" w roku szkolnym 2017/2018 .. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.. Zorganizowano w szkole wystawę prezentującą wiedzę o państwach mobilności i o programie .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ UNIJNYCH PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNKIELOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/ 2010 I 2010/2011.. Informacje o szkole Dokumenty szkolne Z życia szkoły KONKURSY Rekrutacja Integracja w naszej szkole Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Biblioteka Świetlica Stołówka Zajęcia dodatkowe Organizacje szkolne.. Sprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych w klasach I-III prowadzonych przez Beatę Zając.. Pani ekspert przedstawiła Kartę Praw Dziecka - Pacjenta, w której w zwięzły i zrozumiały sposób zostały zapisane prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom.Sprawozdanie z realizacji projektu "Niepodległa" w Zespole Szkół w Latowiczu P.P 25 listopada 2018 Pierwszym etapem programu rozpoczętego w dn. 11 listopada 2018r..

W ramach zagadnień z poradnictwa i doradztwa zawodowego w szkole zostały przeprowadzone następujące tematy zajęć: 1.

Nauczycielka posiada kwalifikacje do ich prowadzenia: dyplom magisterski z pedagogiki wczesnoszkolnej.Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu pn.: "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSprawozdanie z realizacji doradztwa zawodowego w RCEZ w roku szkolnym 2007/2008r.. Kim jestem, do czego dążę?. za okres od stycznia do czerwca 2010 r. w ramach Projektu "Od bariery po sukces" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" I semestr 2014 r. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" realizowanego przez Gminę Stara Biała.Półroczne sprawozdanie z realizacji prowadzonych w Szkole Podstawowej im.. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie.. Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego .. za okres od stycznia do czerwca 2010 r.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortografitti ..

"Tydzień zdrowia" w naszej szkole rozpoczął się od spotkania uczniów z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

"Piątki owocowo - warzywne".. W szkole w ramach projektu unijnego "Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w gminie Tarnowo Podgórne" realizowane są następujące .SPRAWOZDANIE z projektu pt. "Christmas Cards Exchange" w ramach programu eTwinning W ramach uczestnictwa w unijnym programie edukacyjnym eTwinning, 18 listopada 2013Sprawozdanie z Projektu Zawodowcy na Start nr projektu: RPWM.02.04.01-28-0082/16-00.. gen. J.Bema w Bojszowie w ramach projektu "Szansa na sukces - indywidualizacja procesu naucza nia w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec" Zaj ęcia - logopedia W zaj ęciach logopedycznych uczestniczyło 12 uczniów z kl.Sprawozdanie z zajęć matematyczno- informatycznych prowadzonych metodą projektu w klasie VI w ramach projektu "Nasze zajęcia , nasza szkoła" w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 prowadzonych przez Annę Mierzejek Na zajęcia matematyczno informatyczne w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczy 7 osób z klasy szóstej.Strona 1 z 2 - Ewidencja projektu unijnego w jednostce - napisał w Rachunkowość: Proszę o pomoc, ponieważ mam już w głowie totalny mętlik.. Beneficjentem pomocy była gmina, która płaciła na podstawie list płac sporządzonych przez szkołę z odrębnego rachunku, utworzonego na potrzeby projektu unijnego, wynagrodzenie nauczycielom za przepracowane godziny w ramach realizowanego projektu.Za nami pierwszy, z trzech zaplanowanych wyjazdów do Włoch, zorganizowany w ramach projektu unijnego ,,Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych" Przez dwa tygodnie marca, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, adepci prac wykończeniowych w budownictwie poznawali tajniki swojego zawodu u pracodawców na terenie Rimini.Sprawozdania przedstaw na specjalnym formularzu.. Rynek pracy i jego specyfika 3.. Uczniowie w tym dniu przynoszą dowolny, ulubiony owoc lub warzywo.. SKF FRESHSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO "KSIĄŻKA" W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ Kontakt z literaturą głęboko rozwija osobowość dziecka, poszerza możliwości poznania otaczającego świata, pozwala na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym doświadczeniom, a tym samym wspomaga jego wszechstronny rozwój.Sprawozdanie z realizacji projektu 1. na lata 2014- 2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) Projekt jest realizowany w naszej szkole od września 2018 roku.SPRAWOZDANIE Z ZAJ ĘĆ UNIJNYCH Z PLASTYKI Iwona Jakubowska prowadziła zaj ęcia unijne z plastyki.. Metody i techniki poszukiwania pracy 4.. Przedstawisz również plan działań na kolejny okres sprawozdawczy.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt