Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratów

Pobierz

Systematyka związków nieorganicznych.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych .Uzupełnij poniższą tabelę wpisując wzory sumaryczne wodorosoli, hydroksosoli, soli złożonych oraz hydratów o podanych nazwach systematycznych: *diwodorofosforan(V) wapnia *węglan sodu - woda (1/10) *siarczan(VI) wodorotlenek żelaza(III) *fluorek magnezu potasu *pentahydrat siarczanu(VI) miedzi(II) *wodorosiarczek cynku1.. Zadanie 3.. Uzupełnij tabelę wpisując podane wzory półstrukturalne alkenów w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 4 atomach węgla.. 2009-02-01 15:45:41 Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17 Popularne zadaniaZapisz wzory półstrukturalne izomerów heksanu.. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla.. Zaznacz P, jeéli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeéli jest falszywe.. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratów A. poleca 77 % .. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Wymień zagrożenia dla Polski płynące z faktu zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow.. Zapisz nazwy produktów.a) C2H4+ H2 = b) C2H4 + HCl =c) C3H6+Cl2=d) C4H8+_ =C4H8 Br2e) _ + HBr= C5H11BrNapisz wzory sumaryczne następujących soli: a) fosforan ( V) cynku b) siarczan(VI) wapnia c) siarczek litu d) chlorek żelaza (III) e) siarczan ( IV) sodu f) chlorek miedzi ( I) g) węglan baru h) siarczan(VI) amonu i) azotan(V) miedzi(II) j) fosforan(V) potasu k) chlorek wapnia l) azotan (v) magnezu m) siarczek miedzi(II) n) siarczek żelaza (III)Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituWzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H 2SO 4 Kwas azotowy (V) chlorki siarczki Kwas fosforowy (V) Siarczany (IV) H 2CO 3 II 24..

Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratów.

- Zaliczaj.pl.. 5.Przydatność 60% Wzory siła F=ma (N) ciężar ciała F=mg (N) gęstość d=m/V (km/m3) ciśnienie p=F/S (Pa) ciśnienie hydrostatyczne ph=dgh (Pa) siła wyporu F=dVg (N) praca W=Fs (J) moc P=W/t (W) droga w ruchu jednostajnym s=Vśr*t pęd p=mV (kg*m/s) zmiana energii wewnętrznej U=W+Q (J) ładunek q=It (C) napięcie elektryczne R=U/I praca prądu elektrycznego W=UIT (J) moc elektryczna.Z tym zestawem łatwo nauczysz się wzorów podstawowych wodorotlenków.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Proszę na Jutro!. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!Zadanie: zad 1 napisz wzory sumaryczne wodorków pierwiastków o Rozwiązanie:zad 1 napisz wzory sumaryczne wodorków pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy c iv ,ca ii ,cl i ch4 wodorek węgla metan cah2 wodorek wapnia hcl wodorek chloru i chlorowodór zad 2 napisz równania syntezy z pierwiastków o posanych nazwach wodorek magnezu,jodowodór,amoniak mg h2 gt mgh2 h2 j2 gt .Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumarycznezwiązków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.NH3-bromowodór -Napisz nazwy podanych soli (a) i i ch wzory (b)..

!Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratów.

Zadanie 2.. Pierwiastek chemiczny X tworzy tlenek o wzorze sumarycznym XO2.2) pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków; tworzy nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie; 3) pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli; 4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu,Zad.1 Podaj nazwy soli Fe CO3 - Mg(NO3)2- Zad.2 Napisz wzory sumaryczne soli: Siarczan (IV) wapnia- Azotan (V) miedzi (II)- Zad.3 Napisz równania dysocjacji następujących soli (wszystkie są rozpuszczalne w wodzie) KNO3 FeCl3 Zad.4 Dokończ równania reakcji chemicznych.. Nazwa: pokaż więcej.. 70 g substancji rozpuszcza się w 350 g wody.. - AlCl₃ * 6H₂0 D. Węglan sodu-woda(1/7) - Daje naj!. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne trzech substancji, które można oznaczyć za pomocą manganometrii.. Pomiędzy nimi występuje kropka - "·", która świadczy o tym, że do soli przyłączone są cząsteczki wody.NAZWA SYSTEMATYCZNA WZOR SUMARYCZNY azotan(III)litu-azotan(V)baru-chlorek cyny(II)- fosforan(V)miedzi(II)-siarczan(IV)zelaza(II)-siarczan(VI)cynku-siarczek potasu-węglan sodu-chlorek żelaza(III)-siarczek wapnia-azotan(V)miedzi(I)-azotan(III)glinu-węglan magnezu-siarczan(IV)ołowiu(II)-siarczan(VI)amonu-fosforan(V)srebra-;-)Kwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy..

2 from 50.Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratów.

Zad.1 Napisz wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne alkoholi od 3-10 atomów węgla C w cząsteczce.. Odpowiedz przez Guest.. Są wykonane obliczenia dzięki którym można zapisać wzór sumaryczny alkanu.. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 18 atomach wodoru.uzupelnij rownania chemiczne wpisujac brakujace wzory sumaryczne lub struktrualne substancji.. Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisujac brakujące wzory (sumaryczne lub strukturalne)substancji.. Manganometrycznie możemy oznaczyć: - H2O2 - nadtlenek wodoru - FeSO4 - siarczan(VI) żelaza(II) - (COOH)2 - kwas szczawiowy proszę :)Hydraty są to sole uwodnione, które występują także pod nazwą wodziany.. Wzór sumaryczny: Nazwa systematyczna: siarczan(VI) miedzi(II)—woda(1/5) Ocefi prawdziwošé podanych zdafl.. Wzór hydratu składa się z wzoru soli bezwodnej oraz wzoru cząsteczki wody, przed którym umieszczony jest współczynnik, informujący nas o liczbie cząsteczek wody.. a) siarczan (VI) magnezu-woda 1/7 b)Na2SO4 * 10 H2O c) siarczan VI wapnia- woda 2/1 d)siarczan VI wapnia- woda 1/2Opublikowany in category Chemia, 10.10.2020 >> .. Oblicz masy.. Napisz nazwę systematyczną lub wzór sumaryczny hydratów miedzi przedstawionych na fotografiach.. ∞ CH2 = CH - CH3 ∞ CH2 .Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach NH3 bromowodórPobierz plik napisz_w_imieniu_orfeusza_list_do_eurydyki już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału..

Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy.

Prruci0 December 2018 | 0 Replies .Napisz nazwe systematyczr1Q lub wzór sumaryczny hydratów miedzi przed- stawionych na fotografiach.. A) _____- CuSO4 • 5H2O B) siarczan(VI) magnezu-woda(1/7) - _____Zadanie 2.. Dopasuj do nazw systematycznych soli (I-V) ich wzory sumaryczne (A-F).. Oblicz rozpuszczalność tego roztworu.. Są wykonane obliczenia dzięki którym można zapisać wzór sumaryczny alkanu.. Wzór sumaryczny: CuC12 2 H20 Nazwa systematyczna: Zadanie 3.. A. CuSO 4 B.SrCI 2 C.K 2SO 4 D.KBr E.K 2SO 4 F.Fe(NO 3) 3Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt