Podsumowanie stażu nauczyciela kontraktowego

Pobierz

2.Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia .Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego został zatrudniony na rok na zastępstwo (z perspektywą dalszego zatrudnienia) od 1.09.2018 r. rozpoczynając staż na nauczyciela kontraktowego, deklarując, że w ciągu okresu stażu uzyska przygotowanie pedagogiczne, podjął studia podyplomowe, które skończy prawdopodobnie pod koniec .Art.. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam .Przebieg stażu nauczyciela stażysty, który chce uzyskać stopnień nauczyciela kontraktowego.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Zakończenie stażu 31 sierpnia 2019r.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Podsumowanie Powyższe sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej..

Podsumowanie stażu - etap szkolny Sprawozdanie Ocena dorobku.

Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.. nauczyciele stażyści różnych typów szkół/placówek.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.. Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:.. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA: 1.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Stefania Misiarek ODN Poznań Podsumowanie stażu 2020 5Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

5 Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. •2.Po zakończeniu stażu, o którym mowa wust.1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzanekwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego Czy większość zaplanowanych w planie działań została zrealizowana?. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. i przygotowuje podsumowanie stażu tworząc końcowe sprawozdanie.Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku z dniem nawiązania umowy o pracę, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć Nowelizacja Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczy tylko kwestii zawartych w zmienionej KN.Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w placówkach samorządowych wiąże się z prawem do dodatku na start (art. 53a KN)..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach, szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Świadczenie to wynosi 1.000 zł i jest wypłacane do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Adresaci szkolenia:.. Podsumowanie.. 2 pkt 1*).. Refleksja nad zrealizowanymi zadaniami - Podsumowanie i ewaluacja działań.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).OPIEKUN STAŻU Najpowa¿niejszym wyzwaniem, jakie stoi przed nauczycielem-opiekunem sta¿u jest zrozumienie i zaakceptowanie odmiennych postaw i zachowañ oraz metod pracy, ja-kie powinno siê reprezentowaæ i stosowaæ wobec osób doros³ych.. W oparciu o aktSprawozdanie - termin §4 ust.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego"..

Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Najczêstszym b³ê-dem, jaki pope³niaj¹ nauczyciele podejmuj¹cy dzia³ania edukacyjne wobec .Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.. 7 ust.. 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu.ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach, szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego.. Jaką korzyść dzieciom, przedszkolu, środowisku przyniosły działania nauczyciela podjęte w okresie stażu?nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019trwa 12miesięcy.. Jaka jest efektywność podjętych działań?. Zawartość szkolenia: Jak dokumentować i podsumować staż na kolejne stopnie awansu zawodowego?Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. CzęstochowaSprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym i podpisanym kontrakcie (załącznik nr 2).Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. Nauczyciel kontraktowy.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. Jakie były przyczyny niezrealizowania zadań?. Cel szkolenia: Na webinarium uczestnicy uporządkują swoją wiedzę dotyczącą procesu zakończenia stażu i procedury awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt