Czynniki rozwoju psychicznego

Pobierz

Uczenie się to proces prowadzący do zmian w zachowaniu na podłożu indywidualnego doświadczenia.Rozwój psychiczny niemowlęcia to powolne dojrzewanie układu nerwowego - pamięć, zdolności poznawcze, motoryczne, koordynacja wzrokowo - ruchowa.. Własna działalność dziecka Między działalnością psychiczna, a działalnością zewnętrzną występuje związek.. Kara i nagroda.. Cechy te podzielić można na dwie zasadnicze grupy.. • Rozwój dziecka, jego tempo i rytm zależą od wielu czynników.. (biologiczne,środowiskowe) 1.. PRZEWĘDA Ryszard, Rozwój somatyczny i motoryczny.. Są to cechy jakościowe i ilościowe.Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że indywidualne czynniki psychosocjalne wywierają wpływ na poszczególne jednostki w pewnym określonym przedziale czasu.. Ich współwystępowanie zapewnia mechanizm istniejącejNawet nic nie znaczący czynnik, który ofierze w jakiś sposób symbolizuje doznane krzywdy, może spowodować intensywny dystres psychologiczny.. Odruchy te zależą odPotencjalne czynniki regulujące rozwój podzielić, więc można na te, które są wewnątrz (endogenne), i te, które są zewnętrzne organizmu (egzogenne).. Role społeczne.. Tradycje kulturowe, system wartości.głównie różne objawy nieprawidłowego rozwoju psychicznego (zaburzenia emocjonalne, nieprawdłowy rozwój osobowości, zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu)..

Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka 1.

Warto tu zwrócić szczególną uwagę na trzy bardzo ważne zagadnienia.W badaniach nad rozwojem człowieka równie dobrze muszą być rozpoznane czynniki rozwoju wpływające na organizm (szczególnie możliwe do zmierzenia czynniki środowiskowe), jak i cechy organizmu , na które czynniki te działają.. Co więcej, nierzadko właśnie czynnikom genetycznym przypisuje się kluczowe znaczenie w etiopatogenezie wielu zaburzeń, niegdyś uznawanych za wynik urazów psychicznych.. Stanowi te ż skuteczny środek promowania zdrowia oraz rozwoju edukacyjnego i .. Najważniejsze czynniki chroniące przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego i zaburzeńu dzieci, związanePsychologia rozwoju - jedna z subdyscyplin psychologii.. PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, Makiełło-Jarża Grażyna, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego.. Pośród wielu czynników wpływających na rowój osobniczy można wyróżnić cztery zasadnicze grupy: • Czynniki endogenne genetyczne (determinanty rozwoju);Potrzeby psychiczne dziecka Opracowanie: Alicja Nagrodzka .. Już małe.. W związku z tym osoby z PTSD starają się unikać aktywności, miejsc oraz ludzi kojarzących się z urazem..

Najczęściej czynniki społeczne wchodzą w interakcję z czyn-nikami biologicznymi.

Do 6 miesiąca dziecko nie odróżnia tego, że stanowi odrębną od mamy część.CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE PRAWIDŁOWEMU ROZOWJOWI DZIECKA 1.. Czynniki i wzorce rozwoju umysłowego Działalność rozwojowa jest interakcją człowieka, jego dziedziczności z otaczającą rzeczywistością, społeczeństwem.Do pierwszej grupy zaliczymy genetyczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego, odpowiadające czynnikom, które mieszczą się - zgodnie z teorią czterech czynników - w kategoriach zwanych "zadatkami organicznymi" i "środowiskiem": natomiast do grupy wyznaczników rozwoju zaliczyrpy aktywność własną jednostki i wychowanie - czynniki wpływające bezpośrednio na zmiany rozwojowe.Człowiek się rozwija, co powoduje zmiany- teoria 4 czynników: - genetyczne uwarunkowania rozwoju - środowiskowe (ekologiczne) uwarunkowania rozwoju - nauczanie i wychowanie -wyznaczniki rozwoju (czynniki przyczynowe) - aktywność własna - wyznaczniki rozwoju (czynniki przyczynowe) Dojrzewanie to proces, w którym, aspekty rozwoju, są niezależne od doświadczenia indywidualnego..

Zadatki dziedziczne Najbardziej znaczące , tkwiące w samym człowieku - czynniki genetyczne.

Naśladowanie, identyfikacja, modelowanie.. Na przykład, brak ruchu to czynnik zależny, ale urodzenie się z niepełnosprawnością to czynnik niezależny, który może wpływać na nasze zdrowie psychiczne.Coraz więcej danych wskazuje, że w rozwoju zaburzeń psychicznych ważną rolę odgrywa dziedziczenie.. Ich zachowanie oraz wrażliwość ulega zmianie.Przyczyny chorób psychicznych: czynniki środowiskowe Zdarza się, że otoczenie, w którym pacjent funkcjonuje, również odgrywa rolę w patogenezie chorób psychicznych.. Jak już nam wiadomo z.. Zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci.Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia.Rozwój człowieka wyznaczają cztery podstawowe czynniki: 1. ,,zadatki biologiczne - predyspozycje jednostki, genotyp, wyposażenie genetyczne, cechy wrodzone; 2. środowisko - środowisko fizyczne (materialne), środowisko społeczne, stymulacja (podnieta) zewnętrzna, zewnętrzne wpływy niezamierzone;Przyjął, iż w psychice człowieka i w jego rozwoju można wyróżnić procesy czy funkcje elementarne, naturalne, ukształtowane w filogenezie, których rozwój w ontogenezie związany jest z procesami dojrzewania biologicznego organizmu, ukształtowanego przez ewolucje i wyższe funkcje psychiczne, które powstały w toku rozwoju historycznego i kształtują się w ontogenezie dzięki przyswajaniu kultury.Najważniejsze, priorytetowe czynniki wpływające na zdrowie duchowe i zdrowie psychiczne oraz emocjonalne człowieka to: Wiara w Boga - rozumiana jako zaufanie i prawdziwa bliska, intymna, osobista relacja, autentyczna więź i przyjaźń z Bogiem, obecność Boża w sercu, duszy i umyśle, objawiająca się brakiem uczucia samotności, pustki wewnętrznej, zagubienia, niepokoju, lęku .Dezintegracja pozytywna - teoria zdrowia psychicznego sformułowana przez Kazimierza Dąbrowskiego, przedstawiciela ruchu higieny psychicznej w Polsce..

Mogą to być czynniki pochodzenia dziedzicznego, środowiskowego, a także spowodowane błędami wychowawczymi.

Perswazja i sugestia.. Czynniki wpływające na rozwój dziecka.. • Spośród czynników biologicznych za najważniejsze można uznać wrodzone właściwościCzynniki warunkujące rozwój i zachowanie się człowieka!. Empatia (emocjonalna, poznawcza).. W oddziaływaniach skumulowanych większą rolę odgrywają indywidualne czynniki genetyczne aniżeli wspólne, działające na wszystkich wpływy środowiska. Na każdym etapie rozwoju zmiany dotyczą trzech sfer: o biologicznej (sprawnośd fizyczna,), o społecznej (zmiany związane ze stosunkiem do innych ludzi) o poznawczej (zmiany zachodzące w myśleniu, pamięci, rozwiązywaniu problemów)Rozwój psychomotoryczny dziecka Na rozwój psychiczny mają wpływ 1) wyposażenie biologiczne organizmu 2) własna aktywność dziecka 3) czynniki środowiskowe 4) wychowanie OKRES NIEMOWLĘCY ( do 1 r ż.) - posiada odruchy: ssania, połykania, szukania, chwytny, Moro.. Wśród nich najistotniejsze są te o charakterze biologicznym i środowiskowym.. U nastolatków doświadczających szykan i nękania ze strony swoich rówieśników mogą rozwinąć się zarówno depresja, jak i różnego typu zaburzenia lękowe.psychicznego dzieci i młodzie ży za priorytet w ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt