Ocena efektywności dostosowania wymagań

Pobierz

Sfera społeczna.. Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów orazPodstawa dostosowania wymagań: Opinia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotycząca ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) Ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: Słabe strony, trudności, deficyty, zaburzenia: Mocne strony ucznia, zainteresowania, predyspozycjemotywowanie (nie zmuszanie) do wypowiadania się; stwarzanie spokojnej atmosferę w trakcie wypowiedzi ustnych; nie pospieszanie - wydłużanie czasu odpowiedzi ustnej; uwzględnianie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi; akceptowanie gestów, min, których dziecko używa w celach komunikacyjnych;UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY - DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ.. Arkusz obserwacji ucznia.. 7.Dostosowanie wymagań: częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie stosowanie zasady poglądowości, · omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej),Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych dla II etapu nauczania JĘZYK POLSKI Kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka - krótko i konkretnie.Stwarzanie sytuacji pobudzających ucznia do samorzutnych, swobodnych, ukierunkowanych wypowiedzi na temat dowolny lub określony.Odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego lub do wiedzy…informacje dotyczĄce zakresu i sposobu dostosowania wymagaŃ edukacyjnych z uwzglĘdnieniem form i metod pracy z uczniem: dostosowanie wymagań edukacyjnych: j.polski warunki zewnętrzne ..

Dostosowanie wymagań.

sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy, metod, sposobów, form pracy z dzieckiem, otoczenia, w tym stosowanych środków dydaktycznych.. Wielokrotne wyjaśnianie reguł sportowych.Arkusze IPET, WOPFU, dostosowanie wymagań edukacyjnych - niepełnosprawność intelektualnaTrudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicąAutyzm - sposoby dostosowania w szkoleUczeń słabosłyszącySamoobsługa - Treści, zakres, osiągnięcia - Niepełnosprawność intelektualnaProcesy poznawcze, uwaga, myślenie, pamięć - dostosowanie wymagań .działań powinno być podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących somatognozę (orientację w schemacie własnego ciała).. Ocena efektywności dostosowania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotówDostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny - wystawienie uczniowi oceny pozytywnej.. dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu; zamiast klasycznych dyktand można robić sprawdziany polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów; odwołując się do znajomości zasad ortograficznych, należy oceniaćPropozycje dostosowania wymagań edukacyjnych: odpowiednie przygotowanie do odpowiedzi ustnej, m.in. uprzedzenie ucznia, że będzie pytany, wydłużanie czasu wypowiedzi, w razie konieczności odpytywanie nie przy klasie, tylko indywidualnie z nauczycielem, niezwracanie uwagi na błędy artykulacyjne i gramatyczne, w razie trudności rezygnacja z odpowiedzi ustnych na rzecz pisemnychJeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu..

Ocena efektywności dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Nie ma związku przyczynowego między osłabieniem słuchu a inteligencją dziecka.Dostosowanie sposobu sprawdzania i oceniania ucznia : • (…); • przygotowywanie indywidualnych sprawdzianów i kartkówek; • umożliwienie działania na konkretach; • ocena osiągnięć uczennicy powinna uwzględniać nie tyle efekt, ile wkład, wysiłek, zaangażowanie, przygotowanie do lekcji.b.. Zmodyfikować należy głównie formy i metody pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania.. Sfera emocjonalno-motywacyjna.. dla dyslektyków.. Nadzór ten jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r.. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych.Ocena efektywności (sposoby i metody pracy, dostosowania, funkcjonowanie ucznia na lekcji, uwagi o pracy ucznia) Wnioski dotyczące dalszych działań Podpis 1.. "Przeznaczenie większej ilości czasu na opanowanie danej sprawności ruchowej.. Obszar funkcjonowania Obserwowane zmiany/brak zmian Wnioski do pracy Sfera poznawcza.. Imię i nazwisko ucznia: Klasa: Rok szkolny / I półrocze.. Uczeń słabosłyszący, to dziecko, które ma pozostałości słuchu wystarczające do skutecznego odbierania informacji językowych za pomocą słuchu, najczęściej przy użyciu aparatu słuchowego..

Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi w szkole i dostosowania wymagań.

Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści.Dostosowywanie wymagań to zastosowanie do sformułowanych wymagań edukacyjnych, takich kryteriów, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka.. głównie form i metod pracyIndywidualne dostosowanie wymaga ń z przedmiotu geografia dla uczniów z diagnoz ą: obni żony intelekt SYMPTOMY TRUDNO ŚCI SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGA Ń • trudno ść w selekcji i wybraniu najwa żniejszych tre ści ( tendencja do pami ęciowego uczenia si ęOcena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w placówkach oświatowych.. Specjalistyczne słownictwo i sformułowania z pewnością wykorzystacie podczas pracy w Zespole.Formy, metody, sposoby dostosowania wymaga ń edukacyjnych: - uwzględnia ć trudno ści z zapami ętywaniem nazw - w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomaga ć, dawa ć wi ęcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pami ęci nazw, terminów, dyskretnie naprowadza ć - cz ęściej powtarza ć i utrwala ć materiałOkresowa ocena efektywności programu .. •Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniemustalenie wymagań odnoszących się tylko do tych wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył o treści spreparowane przez nauczyciela lub uczestnicząc w innych formach aktywności tj. praca w zespole, udział w projekcie itp. uwzględnienie w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania zadaniaFormy dostosowania..

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

częściej powtarzać i utrwalać materiał.Zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych w ramach prowadzonych zajęć WYCHOWANIE FIZYCZNE.. - Wydłużać czas na odpowiedź, przeczytanie lektury (w razie potrzeby dokonać wyboru fragmentów lektury do analizy, umożliwić uczniowi korzystanie z audiobooka), opanowanie dat i pojęć.. DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO: - Nie obniżać ocen za niestaranne pismo i błędy.. w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać.. Oceny poziomu funkcjonowaniaOcena efektywności udzielanej pomocy przez zespół .. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistówZakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów.. Czego dotyczy dostosowanie?. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zgodnie z .zakończeniem semestru/roku szkolnego, dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonują modyfikacji programu.. Dostosować wymagania nie oznacza to pomijania treści kształcenia.. Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi w szkole i dostosowania wymagań.. Opinia wychowawcy dotycząca efektów udzielonej pomocy psychologiczno-1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; 3) formy i metody pracy z uczniem;VII..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt