Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Tą formą pomocy w ciągu całego roku objęłam 21 uczniów.Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim w I semestrze Uczeń Krzysztof został objęty nauczaniem indywidualnym w warunkach domowych na podstawie orzeczenia nr.. Krzysiu jest dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i porażeniem czterokończynowym, stopa końsko-szpotawa o upośledzeniu w stopniu głębokim.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Są to godziny dodatkowe i dla pedagoga, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje (oligofrenopedagogika), są godzinami ponadwymiarowymi, opłacanymi z godzin organu prowadzącego.Dodatek za warunki pracy przysługuje m.in. nauczycielowi, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim, nauczycielowi prowadzącemu nauczanie indywidualne ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych (§ 8 .. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk..

Obserwacja wstępna: Tomasz jest dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym.

Rewalidacja dziecka z wadą słuchu.. Estetyka i poprawność pisma - kompensacja.Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 28.02.2018 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.Konspekt zajęć wychowawczych dla dzieci 11, 12 letnich do zrealizowania np. na godzinie wychowawczej lub na zajęciach świetlicowych w internacie.. Wychowuje się w niepełnej rodzinie.METODY PRACY Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM.. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.

powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała .W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas: I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej.. Tylko A.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy.. W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Są nimi: wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa .Natomiast w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli znalazły się regulacje dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu, który powinien wynosić około 15 minut - z dziećmi w wieku 3-4 lata, a z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut, oraz .Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach - rozporządzenie MEN z dn.23.12.2008 r. - funkcjonowanie w środowisku, muzyka, plastyka, technika - treści i problematyka zajęć - załącznik -Program rewalidacji - załącznikScenariusze zajęć rewalidacyjnych..

Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

Dary jesieni - scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Program ten musi być dokładnie przemyślany, zaplanowany, a następnie we właściwy sposób wprowadzony w życie.Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim - Portal Oświatowy xZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z .Opublikowano: 12 września 2017 roku.. W metodzie tej wychodzi się z założenia, iż na drodze rozwoju zdrowego dziecka pojawia się sześć najważniejszych obszarów, służących do pełnego funkcjonowania istoty ludzkiej.. 10 .PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 3 W POZNANIU.. Zasady pracy:Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Spotkania zespołu ( popularnie nazywanego w naszych szkołach teamem), powinny odbywać się systematycznie, np. 1 raz w miesiącu, 1 raz na 2 .Pracując z uczniem upośledzonymi nauczyciele zobligowani są do opracowywania programów indywidualnych dla poszczególnych uczniów..

Od indywidualnego programu pracy z dzieckiem upośledzonym bardzo wiele zależy.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter .Zajęcia odbywać się będą w gabinecie zajęć rewalidacyjnych dwa razy w tygodniu: poniedziałek; czwartek, w godzinach: od 10 do 11.. Zaznaczył się istotny spadek w zakresie ogólnych zdolności poznawczych chłopca.. Królik - scenariusz zajęć, autyzm.. Program ten będzie realizowany przez dwa lata (rok szkolny 2018/2019, 2019/2020), tj. w czasie obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. WSTĘP: Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym opracowany został na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych, uczniów z ADHD, ADD, ASD oraz dzieci z .Organizacja zajęć: Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przeprowadzony w VI klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (2009-09-21)rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docZajęcia rewalidacyjne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w integracji February 2020 In book: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego .Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.Zajęcia rewalidacyjne z uczniem upośledzonym organizowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .rozmów z rodzicami.. nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.. W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt