Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej wzór

Pobierz

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :142-45- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU.. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.. Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS, SDS - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.. Osoby używające niebezpiecznych substancji chemicznych oraz różnego rodzaju ich mieszanin, mają obowiązek posiadać karty charakterystyki dopasowane do aktualnie obowiązujących wzorów.1 Strona 1 z 12 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Wapnia chlorek sześciowodny Calcium chloridum hexahydricum Synonimy calcii chloridum, calcium chloratum Numer WE: Numer CAS: Nr rejestracyjny REACH: Niedostępne Masa cząsteczkowa: 219,1 [g/mol] Wzór sumaryczny: CaCl 2 .wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, zwanej dalej "kartą charakterystyki", oraz sposób jej sporządzania i aktualizowania, w szczególności: a) zakres informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego,Karta Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWP.MR>3,2 Data aktualizacji: 0Data sporządzenia: 28.10.2003 2.01.2017 Strona 3/11 Substancja nie jest niebezpieczna dla ludzi..

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości.

Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.. .Substancje chemiczne i ich mieszaniny stwarzają zagrożenie opisane szczegółowo w kartach charakterystyki.. Treść zawarta w kartach charakterystyki jest oparta o dane producenta, przepisy unijne oraz przepisy krajowe.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych po 1 czerwca 2015 r. Niemal wszystkie mieszaniny, preparaty i substancje chemiczne będące w obrocie handlowym na rynku Unii Europejskiej muszą posiadać karty charakterystyki.. PIERWSZA POMOC Wdychanie Wyprowadzi ć poszkodowan ą osob ę ze ska żonego oparami kropli walerianowych środowiska.. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Krople walerianowe 2 2 4.. Zobacz z czego powinna składać się aktualna karta charakterystyki i czy musisz poprosić dostawców o uaktualnienie posiadanych kart i .Karta charakterystyki produktu chemicznego musi podlegać aktualnemu rozporządzeniu.. Z dniem 1 czerwca 2015 roku została wydana aktualizacja tego dokumentu dla wszystkich substancji i mieszanin, w których każda karta charakterystyki bezpieczeństwa musi posiadać obowiązkowy opis klasyfikacji i odpowiednie oznakowanie.Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.Nr.. Lista rozporządzeń zmieniających rozporządzenie REACH dostępna na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH HelpDesk.Wzór spisu substancji niebezpiecznej 6 CEL.. zmianami) - Polska Nazwa produktu TECTYL 506-EH Wzór chemiczny Nie dotyczy.Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI Nazwa produktu: [1,2-etanediol, etano-1,2-diol, 1,2-dihydroksyetan, glikol] Wzór konstytucyjny: HOCH 2 CH 2 OH Nzwa handlowa: IPS Classic Glaze and Stain Liquid.. Identyfikacja substancji / preparatu Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Sodu tiosiarczan 0,01 mol/l r-r mianowany Nr katalogowy: ; 7024014001Wzór chemiczny :C4H2O4 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Strona/stron 1/7 1.. Bardziej szczegółowo.Wzór karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 14 grudnia 2004r.. Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki.. 1.1 Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa produktu: RIVANOL 0,1% COEL (Ethacridini lactas) Wzór chemiczny: C 18H21 N3O4 x H2O Synonimy: 0,1% roztwór wodny mleczanu etakrydyn ę, acrinol Numer CAS: -Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALANTOINA Data aktualizacji 2015-05-05 strona 3 z 5 Środki ochrony indywidualnej Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełnia ć wymogi Rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) Dróg oddechowych - zalecana w przypadku pylenia - respiratorPonadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki..

Rodzaje zagrożeń wymienione zostały w definicji substancji/mieszaniny niebezpiecznej (pkt.

Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru.1) wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, zwanej dalej "kartą charakterystyki", oraz sposób jej sporządzania i aktualizowania, w szczególności: a) zakres informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego,Karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r. Bezpośredni link do rozporządzenia.. nr 140, poz. 1171 stanowiacego akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r O Substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pózn.. Proponowany powyżej wzór pozwala w szybki sposób ustalić zagrożenie i sposób ochrony.. Są one sporządzane według ściśle określonego wzoru, z podziałem na sekcje i podsekcje.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Data utworzenia / data aktualizacji: 2003-10-05/2006-08-21 1.. 1 instrukcji).. Karta charakterystyki substancji / preparatu: dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, przechowywania, postępowania w sytuacjach awaryjnych..

Skrócony opis zagrożeń umieszczony jest na etykiecie substancji chemicznej i jej mieszaniny.

ZASADY OGÓLNE 3.2.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI GLIKOL ETYLENOWY.. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji.. Uło żyć w pozycji le żącej.Karta charakterystyki ma określony wzór, poszczególne nazwy sekcji i podsekcji.. Wytyczne określające jednolity dla państw członkowskich Unii Europejskiej wzór dokumentu SDS substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych.Karty charakterystyki mają zapewnić użytkownikom chemikaliów dostęp do niezbędnych informacji, pomagając im w ten sposób chronić zdrowie ludzi i środowisko.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. nazwa produktu, zastosowanie - patrz podsekcja 1.1: Identyfikator produktu oraz podsekcja 1.2: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancjiKarta charakterystyki to zbiór cennych informacji na temat niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych, a także o zasadach i zaleceniach dotyczących bezpiecznego ich użytkowania.. KLUCZOWE KWESTIEKarta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 1.. Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru.. Szablon i poszczególne treści prawnie zostały ustalone w danym kraju członkowskim i nie podlegają zmianie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt