Arkusz obserwacji lekcji przez dyrektora

Pobierz

Nazwisko i imię nauczyciela: 3. nauczyciela.. Dzielenie się doświadczeniem.. Część wypełniana przez dyrektora, kierownika, obserwatora zajęć: Cel obserwacji zajęć: Formalna ocena nauczyciela, Obserwacja pracy nauczyciela ubiegającego się o awans, Obserwacja pracy nowozatrudnionego nauczyciela .. Uwzględnia on wszystkie elementy na jakie należy zwrócić uwagę podczas obserwacji i jakie świadczą o tym, czy program realizowany jest właściwie przez nauczyciela.HOSPITACJA LEKCJI PRZEZ NADZOR PEDAGOGICZNY (DYREKTOR, WIZYTATOR-METODYK PRZEDMIOTOWY): .. ustala treść zapisu w arkuszu obserwacji realizuje zalecenia zapisane w arkuszu HOSPITACJA- ELEMENT NADZORU PEDAGOGICZNEGO (Borzęcki K, 1994) ZAPOWIEDZIANAPodczas wizytacji kanonicznej parafii dyrektor szkoły uczestniczył, obok księdza wizytatora, w obserwacji lekcji religii prowadzonej przez księdza katechetę.. Trafność doboru celów nauczania oraz ich realizacja: 11.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / " " lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć Uzasadnia potrzebę opanowania wiadomości lub zdobytych umiejętnościDlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, nauczycieli wybranych zajęć (np. godziny wychowawczej), na pierwszej godzinie lekcyjnej, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały dzień w jednym oddziale.III..

Arkusz obserwacji lekcji.

Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegać zmianom.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Arkusz obserwacji lekcji 2.0.doc (81.00 KB) 5.przez dyrektora szkoły.. yły to najczęściej obserwacje wykonywane przez dyrektora szkoły, ewentualnie (co dużo, dużo rzadziej się zdarzało) obserwacje tzw. lekcji otwartych, na które zapraszają nauczyciele, aby pokazać swoją lekcję, z której są dumni.Wśród dokumentów do pobrania zamieszczam arkusz obserwacji lekcji, który pozwala na podsumowanie i ocenę obserwowanych zajęć.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4.Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.zajęć.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Temat zajęć zgodny z programem nauczania.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Author: Roman Lorens Created Date: 10/07/2019 12:04:00 Title: Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę Last modified by: Nauczyciel Company: Dom .Arkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozującazamknąć w ramach standaryzowanego arkusza obserwacji z dwuwartościową logiką odpowiedzi tak/nie..

Dokonywana jest przez dyrektora.

W arkuszu obserwacji pojawia się opis ustalonego stanu faktycznego z nieprawidłowościami, wnioski oraz zalecenia i ich data realizacji.Pracując wiele lat w szkole wielokrotnie spotykałam się z pojęciem obserwacji lekcji.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Arkusz obserwacji lekcji rok szkolny 2021/2022 Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………………………………………………………zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Data przeprowadzonej lekcji: 2.. Termin obserwacji diagnozuj ącej proponuje nauczyciel, który uwa ża, żePodpis nauczyciela Podpis dyrektora .. Obszar: Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz sprawdzenie ich zrozumienia przez uczniów.Obserwacja kontrolno-oceniająca zajęć służy teraz nie tylko do oceny pracy nauczyciela, ale przede wszystkim jest codziennym narzędziem nadzoru w pracy dyrektora.. Rozmowa pohospitacyjna:- omówienie obserwowanych zajęć, w szczególności: - wskazanie mocnych stron zajęcia, - omówienie trudności stwierdzonych podczas obserwacji zajęcia (jeśli wystąpiły) - sformułowanie wniosków dotyczącychARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Przebieg zajęć zgodny z założeniami (cele, kształcone kompetencje, czas).W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1..

Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych 3.

Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Temat lekcji: 5.. Organizacja zajęć: 8.. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Dlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały dzień w jednym oddziale.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwacji lekcji Na podstawie narzędzi do ewaluacji zewnętrznej ze strony Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot/rodzaj zajęć Klasa/grupa Data hospitacji Temat Cel hospitacji Zakres Uwagi 1..

Arkusz obserwacji lekcji 1.0.doc (267.50 KB) 4a.

Po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Cel obserwacji: 1.. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. Arkusz obserwacji godziny wychowawczej (GDW).doc (250.50 KB) 4.. XVI.Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.Założenia dydaktyczno - wychowawczo - organizacyjne zajęć: Typ zajęć: Temat zajęć: Cele szczegółowe: Metody pracy: Środki dydaktyczne: Standardy wymagań egzaminacyjnych: Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w .1a.. Treści z podstawy programowej: 6. Kompetencje kluczowe: Tok obserwacji Uwagi 7.. Metody i formy pracy: 9.. Przedszkole Nr 81.. Arkusz-do-prowadzenia-obserwacji.doc (48.50 KB) 2.. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysokiPoziom zadowalającyPoziom .Oto przykład wypełnionego podczas lekcji arkusza obserwacyjnego: Obserwacja lekcji Lekcja 1 Edukacja matematyczna klasa 3d - Barbara Kicińska, Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu .Obserwacja może dać obraz pełnej rzeczywistości lub jej fragment.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. Uzasadnianie ocen bieżących.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. Załączniki : 1.. Obecnie katecheta zwrócił się do dyrektora z prośbą o wydanie pisemnej opinii na temat przeprowadzonej przez niego lekcji.. Arkusz obserwacji stanowi wzór, który może być corocznie wprowadzany do użycia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.. Realizacja podstawy programowej: 10.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. Inne: …………………………………………………………………………………………… Przedmiot obserwacji: Cele lekcji,obserwacja, która słu ży ocenie aktywno ści (zachowa ń) uczniów na lekcji, spowodowanych okre ślonymi działaniami nauczyciela.. Wypełnienie arkusza przez nauczyciela i dyrektora, podpisanie go..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt