Podsumowanie sprawozdania nauczyciela stażysty

Pobierz

Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. - 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013 Renata Piechowska.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. PODSUMOWANIE.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. Zmiany w planie rozwoju • 3.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

IX 2014 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.. Sporządzenie wniosku oraz .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.OPIS.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.3.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu,stażysty.

Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach, szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sformułowanie planu rozwoju zawodowego na okres trwania stażu, przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.. Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

2 Karty Nauczyciela).. W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.. do: 31 maja 2004r.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Tychach .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Uważam, że udało mi się zrealizować założone przez siebie cele Planu Rozwoju Zawodowego i spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Stażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzystania w pracy, zwłaszacza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Pamiętaj, że w swoim sprawozdaniu wcale nie musisz skupiać się na paragrafach (5 czy 8) dotyczących powinności czy wymagań.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Staż trwa 9 miesięcy.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. JędrzejaKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Pracuję jako nauczyciel w ….. od 1 września 2012 roku.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.. KoszalinPodsumowanie.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Rozpoczynamy staż..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt