Uzupełnij tabelę podaj nazwy

Pobierz

a) Uzupełnij tabelę - wpisz brakujące nazwy odcinków kręgosłupa oraz liczbę kręgów, wybraną spośród: 4-5, 7, 5, 12.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku.. +0 pkt.. inkubacji Test filamentacji - odczytaj Wpisz (dodatni/ujemny) Narysuj rostek 2.Zadanie 30.. "posągi moich marzeń" "A wprzód je depcę z żalu z tak dzikim szaleństwem, jak rzeźbiarz, co chciał zakląć w marmur Afrodytę" "w omdleniu sennym, tajemniczym" "śpiąca woda w kotlinie" .. OpisSkładnik krwiFragmenty cytoplazmy komórek szpiku pozbawione jądra komórkowego.. Znaczenie narządu.. wskazówek asystenta Wykonaj preparat z hodowli barwiony met.. Wpisz w każdym wierszu nazwę rośliny zbożowej oraz rośliny włóknistej, charakterystycznych dla rolnictwa regionu podanego w tabeli.. podanych organizmów wybierz owady i .Uzupełnij tabelę.. Podaj nazwy białek, które pełnią podane w niej funkcje.. b) Poniżej numerami 1 i 2 oznaczono opisy krajobrazów nizinnych, charakterystycznych dla obszaru Polski objętego zlodowaceniem, które miało zasięg przedstawiony na mapie.. Podaj, która próbka nie pochodzi z tego samego organizmu co dwie pozostałe.. Zadanie 10.. Świat chemii str.35 z.4 Tabela: konfiguracja elektronowa: K1| K2 L8| K2 L8 M3| K2 L8 M8 N8| nazwa pierwiastka: Symbol chemiczny: Liczba elektronów walencyjnych:Spośród podanych przykładów tkanek (1-4) wybierz dwie należące do tkanek łącznych i wypełnij tabelę - podaj nazwy tych tkanek, oznaczenia cyfrowe rysunków, które je ilustrują, oraz oznaczenia literowe ich lokalizacji w organizmie..

Uzupełnij tabelę.

Na podstawie przedstawionych informacji w powyższym tekście uzupełnij tabelę.. 0-5 p. A.Uzupełnij tabelę określeniami podanymi poniżej.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. Przyporządkuj każdemu z czterech zaznaczonych na mapie (cyframi 1 - 4) obszarów, podane niżej cechy dotyczące klimatu i roślinności.. Następnie wypisz przyrostek i podaj 2 przykłady innych nazw utworzonych za pomocą tego formantu.. Białka - budulec życia.. Nazwa mieszkańców Nazwa miejscowości w mianowniku w dopełniaczu w miejscowniku mławianie Mława Mławy Mławie katowiczanie nałęczowianie ostródzianie przemyślanie sopocianie 4W tabeli należy w kolejnych wolnych miejscach zapisać następujące skróty nazw oraz wykreślić następujące przykłady państw członkowskich:.. Nazwa narządu.. Podaj także rok ich utworzenia oraz nazwę kraju, którego były niegdyś częścią lub nazwy państw, z których zostały utworzone.. Zadanie 19.Następnie podaj po dwie przyczyny ruchów migracyjnych.. (3 pkt) a) Uzupełnij tabelę wyjaśniając genezę wymienionych jezior.. Nazwa państwa I Nazwa procesu I Rok powstania I Kraj macierzysty12.1.. Uzupełnij tabelę.. Wybierz z tekstu i wpisz przykład organizmu reprezentującego wskazany w tabeli poziom troficzny opisanego ekosystemu.Uzupełnij tabelę, wpisując: - numery, którymi oznaczono na mapie lokalizację miejsc pielgrzymowania podanych w tabeli, - nazwy państw, na których terytorium znajdują się miejsca pielgrzymowania podane w tabeli, - nazwy religii, których wyznawcy pielgrzymują do miejsc podanych w tabeli, wybrane z podanych poniżej.Uzupełnij tabelę..

Wypełnij tabelę.

Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej.Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy obu narządów oraz nazwy odpowiednich związków chemicznych, które przez te narządy są wydalane.. Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską i wpisz we właściwych miejscach tabeli ich nazwy.. Do każdej nazwy wykonawcy czynności dopisz wyrazy podstawowy.. Podaj nazwy typów klimatu, w których położone są odpowiednio stacje A i .1.. Chemiczne podstawy życia.. Zadanie 7.. (2 pkt) (czerwiec 2004) W tabeli podano procentową zawartość zasad azotowych w trzech próbkach DNA.. Reforma 2019Uzupełnij tabelę, Do podanych nazw państw dopisz nazwy procesów, które doprowadziły do ich powstania.. pokaż więcej.. Nazwij środki językowe wykorzystywane przez Tetmajera w jego wierszach.. Grama Hodowla - uzupełnij prawą kostkę tabeli Zapach hodowli Nazwa podłoża do wzrostu Candida Ocena makroskopowa kolonii Czas inkubacji Temp.. Nazwa tkanki.. Zadanie 20.. Wpisz nazwy parków narodowych, w których występują obiekty geologiczne przedstawione na fotografiach, oraz podaj przyczynę powstania tych obiektów.. Wpisz nazwy państw, z których przybywa do Hiszpanii ludność, Wpisz do tabeli nazwy państw wraz z numerami zgodnie z dominującąUzupełnij tabelę..

+0 pkt.Uzupełnij tabelę.

Oznaczenie literowe lokalizacji.Uzupełnij tabelę ilustrującą zawartość badanych substancji w płynach występujących w miejscach oznaczonych na rysunku literami A, B i C - wpisz nazwy tych substancji.Uzupełnij zdania właściwymi formami nazw miejscowości podanych w nawiasach.. celu uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich rubrykach nazwę organellum, cyfrę.Podaj ich nazwy i przyporządkuj poszczególne elementy.. Uzasadnij wybór stosując odpowiednie obliczenia.. Park narodowy: Drawieński, Karkonoski, Poleski, Świętokrzyski.. (0-1) Uzupełnij tabelę - podaj nazwy narządów oznaczonych na rysunku literami X i Y oraz określ znaczenie tych narządów dla trawienia tłuszczów.. Biorą udział w k Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 2. Podaj nazwy dwóch narządów wewnętrznych oraz dwóch elementów szkieletu ochraniając […]Uzupełnij tabelę.. Dla elektrowni wymienionych w tabeli podaj główne źródło energii wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, inne dla każdej z nich.Wykorzystując zasadę komplementarności, uzupełnij powyższą tabelę.. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską oznaczonych na mapie cyframi 1-4 oraz dopisz do nich właściwe nazwy stolic.. Wpisz nazwy i symbole pierwiastków o podanej konfiguracji elektronowej oraz liczbę elektronów walencyjnych znajdujących się w poszczególnych atomach..

7 from 33.Uzupełnij tabelę.

Podaj nazwy składników pokarmowych, których dotyczą opisy: Są źródłem energii w okresie długotrwałego głodu Ich utlenianie daje największe ilości energii Stanowią podstawowe źródło energiiUzupełnij tabelę.. Uzupełnij tabelę.. Nazwa jeziora Geneza Wigry Czarny Staw w Tatrach Mamry b) Podaj wiek geologiczny powstania mis jeziornych wymienionych w tabeli.Uzupełnij tabelę:− dobierz właściwe opisy (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y;− podaj nazwy obu parków narodowych.. Nazwa narządu Wydalane związki chemiczneUzupełnij tabelę rozpoznaj na podstawie opisów elementy stawu a następnie wpisz ich nazwy zdania wybrane spośród I-VI, które ten element opisują.. Na tej stronie jest mapa.. Biologia na czasie Karty Pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum.. Tabela: Wyraz podstawowy | Wyraz pochodny | Przyrostek | Przykłady podobnie zbudowanych nazw wykonawców czynności.Uzupełnij tabelę.. Podaj nazwy białek, które pełnią podane w niej funkcje.. Wpisz obok nazwy elektrowni odpowiednią literę z mapy (A−F).. do tego kraju sprzyja wiele czynników, których przykłady podano w tabeli.. (0-2) Uzupełnij tabelę, wpisując obok podanych skrótów nazw organizacji międzynarodowych litery, którymi oznaczono odpowiadające im mapy.Wyjaśnij skróty organizacji międzynarodowych: NATO, OECD, OPEC, NAFTA, EFTA, FAO, UNESCO, CEFTA, ONZ.Układ kostny i mięśniowy Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na rysunku przedstawiono budowę kręgosłupa człowieka.. Oznaczenie cyfrowe rysunku.. Przyczyna: deflacja, krasowienie, wietrzenie mrozowe, abrazja.Podaj nazwy części optycznych mikroskopu przedstawione na poniższym rysunku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt