Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze

Pobierz

autor: Pociask-Karteczka Joanna : nazwa strony źródłowej: Ekolog Polski: data opublikowania : 2020: adres URL:Wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko geograficzne.. Ziemia samoistnie pozbywała się nadmiaru wody , zwierzęta w walce o egzystencję zachowywały odpowiednią liczebność .W wyniku działalności gospodarczej człowieka środowisko przyrodnicze ulega przekształceniu.. Momentem przełomowym był dzień 26.05 1969 roku, kiedy powstał pierwszy światowy raport o stanie środowiska przyrodniczego .dosyć duży obszar (w Polsce powyżej 1 tys. ha) mający szczególnie cenne walory przyrodnicze, niemal całkowicie wolny od ingerencji człowieka; w Polsce mamy 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 317,3 tys. ha (nieco ponad 1% terytorium kraju); około 1/5 tych terenów objęta jest ochroną ścisłą Wszelki wpływ działalności człowieka, którego efektem są zmiany w środowisku przyrodniczym określa się mianem antropopresji.. Nie jest to oczywiście równowaga statyczna - w każdym elemencie systemu ustawicznie zachodzą naturalne procesy, które wywołują łańcuch zmian w innych elementach.Ingerencja człowieka wytworzyła obszary zurbanizowane o silnie przekształconym środowisku przyrodniczym, a często całkowicie zdegradowanym.. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE obejmuje: obszary środowiska przyrodniczego, przekształconego przez ludzi,WSTĘP Od wielu tysięcy lat, a więc od początku istnienia Ziemi, człowiek czerpał i czerpie wiele ze środowiska przyrodniczego, w którym żyje..

Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze.

Rolnictwo jest działem gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne, jest również od niego bardzo zależne.. Do tego należy wymienić silną erozję gleby, która jest efektem złego gospodarowania i zabiegów agrotechnicznych — zastosowania"Wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie i życie człowieka" Nie można mieć pojęcia człowieka bez jego umiejscowienia w jakimś środowisku.. Ziemia samoistnie pozbywała się nadmiaru wody , zwierzęta w walce o egzystencję zachowywały odpowiednią liczebność gatunków , rośliny dostosowywały się do warunków klimatycznych .. Miasta i ośrodki przemysłowe oraz pasma infrastruktury technicznej - tutaj występują największe zanieczyszczenia i zniszczenia, głównie z uwagi na duże skupiska ludności i wybitnie silne .Człowiek nieustannie wpływa na środowisko naturalne.. W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej.. Człowiek żyje i działa w warunkach określonego środowiska geograficznego.Ingerencja człowieka kształtuje się odmiennie w zależności od typu środowiska.. wyjałowienie gleb w wyniku wprowadzania monokulturowych upraw, pustynnienie, do którego dochodzi poprzez nadmierny wypas bydła oraz wycinkę lasów pod uprawy.Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze 81 wprowadzony został obcy gatunek ryby - okonia nilowego (Lates niloticus)..

Przykłady negatywnej ingerencji człowieka w przyrodę.

To jednak, w jaki sposób wpływamy na ekosystemy, z naszym pędem do lepszego życia, świadczy o naszym braku zrozumienia dla potrzeb utrzymania tegoż środowiska w stanie zorganizowanym i naturalnym.Środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne - całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe.. Jest to problem całego globu, dla Polski źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim: ścieki komunalne, ścieki przemysłowe i rolnicze, pochodzące z działalności człowieka.. Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem.Antropopresja - ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.. Antropopresja może być scharakteryzowana poprzez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma najczęściej aspekt negatywny, np.: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb lasów, wypas nadmiernej liczby zwierząt.Temat 6.. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: .. Stosunkowo niedawno ludzkość zdała sobie sprawę z negatywnych skutków jakie za sobą niesie nadmierna i niekontrolowana ingerencja w środowisko.Działalność człowieka, wprowadzane przez niego zmiany, wytwarzane przedmioty i substancje prowadzą do powstawania środowiska cywilizacyjnego, które często zakłóca prawidłowe działanie środowiska przyrodniczego..

Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka.

Wszelki wpływ działalności człowieka, którego efektem są zmiany w środowisku przyrodniczym określa się mianem antropopresji.. Rodzajów tych środowisk może być wiele, jednak w pracy tej chciałbym się skupić jedynie na wzajemnych oddziaływaniach człowieka i przyrody.W celu zmniejszenia negatywnych skutków ingerencji w środowisko przyrodnicze na arenie międzynarodowej podjęto szereg działań.. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE obejmuje: obszary środowiska przyrodniczego, przekształconego przez ludzi,Granice ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze : czy istnieją?. Człowiek korzystał z zasobów i bogactw ziemi , uważając to za rzecz naturalną .Wpływ człowieka na zmiany w biosferze.. Przez miliony lat przyroda rządziła się własnymi prawami.. Jeśli świat w porę nie zmobilizuję się do działania na rzecz ochrony środowiska, to nie będzie wkrótce czego chronić, a ludzkość prawdopodobnie wyginie, tak jak i wszystkie inne organizmy, gdyż zależności łańcucha pokarmowego dotyczą .Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego to nagła zmiana i negatywna, rażąca ingerencja w przyrodę.. Rolnictwo obejmuję: uprawę, hodowlę roślin, oraz chów i hodowlę zwierząt, a także wstępną obróbkę uzyskiwanych płodów.Skutki Powiększanie się dziury ozonowej Wylesianie Zanieczyszczenia wód Topnienie lodowców Zanieczyszczenie powietrza Przyczyny i skutki ingerencji człowieka w .Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze jest bardzo duże i bardzo zróżnicowane..

Na obszarach niewielkiej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze panuje stan naturalnej równowagi.

Przyczyną może być przedostanie się do atmosfery, gleby lub wody substancji szkodliwych bądź toksycznych, w ilościach przekraczających normy dopuszczalne i przewyższające możliwości absorbujące.degradacja Środowiska przyrodniczego i jej wpŁyw na zdrowie czŁowieka Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia.W wyniku działalności gospodarczej człowieka środowisko przyrodnicze ulega przekształceniu.. Coraz częściej człowiek wykorzystuje środowisko przyrodnicze w sposób niekonwencjonalny, prowadząc do .Jak widać z powyższego, degradacja środowiska przyrodniczego ma zdecydowany wpływ na zdrowie człowieka.. ProblemDojście do konstruktywnych wniosków w dyskusjach na temat granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze - oprócz rozpoznania skutków fizycznych potencjalnej ingerencji w środowisku - wymagają uwzględnienia wielu innych, ważnych aspektów wchodzących w skład otoczenia systemu fizycznego środowiska przyrodniczego, tj. aspektów: ekonomicznego, socjologicznego, psychologicznego oraz prawnego (ryc. 2).Środowisko naturalne samo dbało o równowagę i porządek .. Interakcja, czyli sposób oddziaływania na siebie człowieka i środowiska, w którym żyje jest zależna od wielu czynników.. Środowisko geograficzne jest to ogół naturalnych warunków, jakie stwarza dane terytorium dla gospodarczej działalności człowieka.Środowisko naturalne Do warstwy glebowej przenikają trujące substancje, zwiększające jej zakwaszenie i wyjałowienie (gleby nie nadają się pod uprawę).. Środowisko naturalne samo dbało o równowagę i porządek .. Produkcja przemysłowa skutkuje znacznymi zaburzeniami w obiegu węgla i siarki, a związana jest głównie ze spalaniem surowców energetycznych.Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze Uświadomienie jakie zagrożenia są związane z wyczerpywaniu się zasobów przyrody; Oszczędzanie wody i energii; Wtórne wykorzystywanie surowców; Używanie energooszczędnych urządzeń; Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju.. Tutaj można wyróżnić trzy typy tego środowiska: 1.. Ochroną objęte jest blisko 33 % powierzchni kraju.ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt